Regulamin Serwisu Internetowego HUGS.DOG

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego hugs.dog (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez cesin.pl Jacek Korzec, z siedziba w Częstochowie, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 51, 42-200 Częstochowa NIP: 9491499946 oraz REGON: 151964502, zwanego dalej Usługodawcą. 

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem: 
– wiadomości e-mail na adres: biuro@hugs.dog,
– za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej hugs.dog, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego  oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy
antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe
regulaminy.

II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie hugs.dog, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; 
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Użytkownik abonamentowy – Użytkownik, który zamówił odpłatną Usługę Hugs na czas nieokreślony w trybie cyklicznym, wybranym przez Użytkownika;
Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy dostawy, w przedmiocie określającej w szczególności: rasę, wiek psa, płeć, informacja o kastracji/sterylizacji psa, wagę, sylwetkę, codzienną  aktywność, informację o problemach zdrowotnych lub alergiach, a w przypadku Umowy dostawy również datę dostaw oraz długość Okresu Rozliczeniowego.
Produkt – dostarczane do Użytkownika w ramach Zamówienia zindywidualizowana, przygotowana specjalnie pod Zamówienie Użytkownika, karma dla zwierząt (psów) wydzielona na porcję dzienną. Należy uznać, że każda porcja jest osobnym produktem.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.
Produkty dodatkowe – obejmują produkty dodatkowe dla psów, możliwe do zakupu na stronie, a zaprezentowane w zakładce sklep. W szczegółach obejmują: karmę mokrą, karmę suchą, gryzaki, smakołyki, maty, smycze, obroże i inne produkty.

III. Zasady korzystania z serwisu
1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
– przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies”
– łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
– program do odczytu plików w formacie PDF.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
– dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Prawa i obowiązki użytkowników
1. Użytkownik jest zobowiązany do:
– korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
– wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
– niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
– niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.

5. Użytkownik posiadający Konto, poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów, udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie, w tym prawo do sublicencji, publikowanych przez siebie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów.

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

9. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
– wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
– może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. Usługi
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
– Nieodpłatne przeglądania informacji w Serwisie,
– Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta,
– Nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter,
– Nieodpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożlwiającego kontakt z Usługodawcą,
– Odpłatne realizowanie Zamówień Usługi Hugs (jednorazowo),
– Odpłatne realizowanie Zamówień Usługi Hugs (cyklicznie),
– Odpłatne realizowanie Zamówień Usługi Hugs Free. (bezpłatna próbka)
– Odpłatne realizowanie zakupu produktów dodatkowych w części serwisu zwanej SKLEP, a karmę suchą, karmę mokrą, przysmaki , gryzaki, maty, smycze i inne produkty dla psów.

3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

4. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.

5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

6. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.

7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji (wyraził zgodę na jego otrzymanie)

8. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

9. Usługodawca zapewnia możliwość Użytkownikom złożenia odpłatnego Zamówienia Usługi polegającej na jednorazowym lub cyklicznym dostarczaniu do Użytkownika karmy dla psów w postaci porcji dziennych, w ilości wskazanej przez Użytkownika (dalej zwanej: „Usługą Hugs”). Szczegóły Usługi Hugs są wskazane na stronach internetowych Serwisu. Świadczenie Usługi Hugs ma charakter odpłatny, z zastrzeżeniem Usługi Hugs Free (bezpłatna próbka) gdzie użytkownik ponosi wyłącznie koszty wysyłki próbki, zgodnie z pkt. VI
niniejszego Regulaminu.

10. Usługodawca zapewnia możliwość Użytkownikom złożenia odpłatnego Zamówienia produktów dodatkowych (poza usługą HUGS), zaprezentowanych w zakładce SKLEP, a obejmującej karmę suchą, karmę mokrą, gryzaki, smakołyki, smycze, maty i inne produkty dla psów.

11. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12. Usługodawca może wymagać, aby zamieszczenie komentarza dotyczącego produktu lub usługi dostępnej na stronie https://hugs.dog Usługodawcy zostało poprzedzone zaznaczeniem przez Użytkownika oświadczenia, że nabył on lub używał produktu będącego przedmiotem opinii lub komentarza

VI. Zamawianie usługi HUGS i usługi HUGS Free, produktów dodatkowych
1. Usługa Hugs, produkty dodatkowe są odpłatne oraz wymagają złożenia Zamówienia Usługi Hugs w Serwisie.

2. Informacje prezentowane w Serwisie, w tym informacje o możliwości zamówienia Usługi Hugs i produktów dodatkowych, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie.

4. W celu zamówienia Usługi Hugs i produktów dodatkowych, Użytkownik wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu zamówienia w Serwisie.

5. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej świadczenie Usług wskazanych w Zamówieniu. W momencie potwierdzenie przyjęcia oferty przez Usługodawcę zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi Hugs i/lub Usług wskazanych w Zamówieniu i zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.

6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia na Usługi mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika.

7. Płatność za Usługę Hugs i zakup produktów dodatkowych odbywa się za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem, za pośrednictwem karty płatniczej lub przelewem elektronicznym – w zależności od formy wybranej przez Użytkownika.

8. Użytkownik składając zamówienie Usługi Hugs określa czy Usługa Hugs ma być świadczona jednokrotnie (tj. jednorazowa sprzedaż) czy ma być świadczona cyklicznie (tj. cykliczna sprzedaż). Użytkownika, który składa Zamówienie świadczone cyklicznie poczytuje się za Użytkownika Abonamentowego.

9. Składając zamówienie na produkty dodatkowe użytkownik robi to jednorazowo.

10. Ceny Usług podawane są w złotych polskim zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

11. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
o przelew bankowy (elektroniczny) na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Usługa zostanie świadczona niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, zgodnie z terminami przewidzianymi w Zamówieniu, a jeżeli zamówiona Usługa polegać będzie na jednorazowej sprzedaży to wysyłka zostanie zrealizowana niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
o płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś Usługa będzie realizowana zgodnie z terminami przewidzianymi w Zamówieniu, a jeżeli zamówiona Usługa polega na jednorazowej sprzedaży to wysyłka zostanie zrealizowana niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

12. Użytkownik Abonamentowy dokonuje zapłaty za każdy Okres Rozliczeniowy korzystania z Usługi, z góry („Opłata”), w wysokości wskazanej w Zamówieniu. O długości Okresu Rozliczeniowego Użytkownik Abonamentowy dowiaduje się najpóźniej w dniu odbioru pierwszego Zamówienia. Okres Rozliczeniowy zależny jest od wybranej przez Użytkownika Abonamentowego karmy i obliczany przez algorytm, zgodnie z warunkami wskazanymi w Zamówieniu (dalej jako ,,Okres Rozliczeniowy”).

13. Od Użytkownika Abonamentowego, który wybrał obciążenie karty, jako formę płatności, opłata pobierana jest na 7 dni przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego. Użytkownik Abonamentowy jest zobowiązany do posiadania w tym terminie środków na  wskazanym koncie, w wysokości odpowiadającej wartości Zamówienia.

14. Użytkownik Abonamentowy, który wybrał przelew jako formę płatności zobligowany jest do regularnego, terminowego wykonywania przelewu na rzecz Usługodawcy, nie później niż na 10 dni przed upływem okresu rozliczeniowego. Usługodawca przesyła przypomnienie, w formie elektronicznej na adres mailowy oraz w formie wiadomości sms na numer telefonu ujawniony w Koncie Użytkownika, o zbliżającym się terminie zapłaty.

15. W przypadku, gdy Opłata za kolejny Okres Rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Użytkownika, Usługodawca wezwie Użytkownika do zapłaty poprzez wybranie innej formy płatności. W takim przypadku oraz w przypadku niezaksięgowania przelewu Użytkownika w terminie Usługodawca może dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na podstawie art. 488 § 2 Kodeksu Cywilnego. do czasu wpłynięcia Opłaty Użytkownika za kolejny Okres Rozliczeniowy. Uchybienie terminom zapłaty, o których mowa w zadaniu pierwszych, nie powoduje zmiany, ani przesunięcia Okresu Rozliczeniowego wskazanego w Zamówieniu.

16. Usługodawca, poprzez Okres Rozliczeniowy, informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. Wraz z rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego płatność staje się wymagalna. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

17. Użytkownik może dokonać zmiany wybranej formy płatności na inną płatność dostępną w Serwisie, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.

18. Umowa o cykliczne świadczenie Usługi Hugs, zawarta przez Użytkownika Abonamentowego, jest zawarta na czas nieokreślony, do momentu wypowiedzenia Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

19. Użytkownik Abonamentowy może dokonać wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego, ale nie później niż przed pobraniem kolejnej automatycznej płatności. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik korzysta z opcji ,,anulowania subskrypcji” w jego Koncie w Serwisie lub przesyła wypowiedzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: biuro@hugs.dog.

20. Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem Abonamentowym Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Abonamentowemu wypowiedzenie na, podany przez niego w Koncie, adres e-mail.

21. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o których mowa powyżej.

22. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

23. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Usługi Hugs w Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

24. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może zamówić odpłatną Usługę Hugs polegającą na jednorazowej dostawie Produktu w ilości 100 gramów (zwaną ,,Bezpłatna Próbka”). Użytkownik ponosi jedynie koszty wysyłki próbki produktu. W celu złożenia zamówienia Bezpłatnej Próbki wymagana jest zgoda Użytkownika na świadczenie Usługi Newsletter.

25. Usługa Hugs Free ma na celu pokazowe zademonstrowanie świadczenia Usługi Hugs oraz jakości towarów i świadczeń, z których się ta usługa składa. Usługę Hugs Free należy rozumieć jako tzw. „bezpłatną próbkę”.

26. W przypadku zamówienia produktów dodatkowych, użytkownika nie obejmują zasady umowy cyklicznej gdyż zakup jest jednorazowy.

VII. Dostawa
1. Świadczenie Usług Hugs, zamówienia produktów dodatkowych oraz Hugs Free jest ograniczone do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zawierania Umowy.

2. Dostawa realizowana jest za wykorzystaniem zewnętrznych firm transportowych (np. kurierskich, operatorów pocztowych). Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Usługi informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówionej Usługi oraz do jej dostawy.

3. Termin dostawy i realizacji zamówionej Usługi Hugs, zamówienia produktów dodatkowych lub Hugs Free wynosi 1-5 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy. Dostawy zamówionej Usługi Hugs lub Hugs Free nie są realizowane poza Dniami Roboczymi.

4. Termin dostawy Zamówienia złożonego przez Użytkownika Abonamentowego jest terminem stałym, określony w pierwszym Zamówieniu. Termin ten może zostać zmieniony ze skutkiem dla następnej dostawy, jeżeli informacja o zmianie terminu zostanie dostarczona Usługodawcy nie później niż 3 dni przed dniem następnej dostawy.

5. Termin dostawy produktów dodatkowych może być warunkowany ich dostępnością. O zmianach w terminie dostarczenia produktów użytkownik będzie informowany na bieżąco.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Zamówienia lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zamówionego Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zamówienie należy zwrócić na adres Usługodawcy.

7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Użytkownik ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Zamówienia, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące produktów z tytułu rękojmi
1. Usługodawca zobowiązuje się, że Produkty wchodzące w skład usługi będą wolne od wad.

2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 –576 Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: cesin.pl Jacek Korzec, Al. Najświętszej Maryi Panny 51, 42-200 Częstochowa, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@hugs.dog, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: cesin.pl Jacek Korzec, Al. Najświętszej Maryi Panny 51, 42-200 Częstochowa, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@hugs.dog, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. Ochrona danych osobowych
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe
1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: biuro@hugs.dog w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. Do momentu upływu Okresu rozliczeniowego, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do Użytkownika zastosowanie mają niezmienione zapisu Regulaminu.

6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi  prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji, z zastrzeżeniem ppkt. 5 powyżej.

7. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń...

    X